مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی و کاربردی

در این دوره اصول و روشهای مدیریت اجرایی متناسب  و منطبق بر فرهنگ ایرانی ارائه می شود اعتقاد بنده بر این است که روشها و سیستمهای مدیریتی که در دنیا اجرا شده اند به تنهایی قابل استفاده در ایران نیستند و باید حتما بر اساس فرهنگ جامعه ما بهینه شوند. عدم توجه به این نکته به وسیله وارد کنندگان این روشها و سیستمها آنها را در صنعت ما بدون کاربرد کرده است. بحث های مفصل تر در مقالات بیشتر و طی این دوره ارائه می شود.

سازمانهای علاقمند می توانند برای برگزاری این دوره در سازمان خود از فرم تماس با من استفاده نمایند

اشتراک فید برای مدیریت کاربردی

صفحه مدیریت کاربردی در فیسبوک


بخشی ازمطالب این دوره آموزشی و مطالب مرتبط با مدیریت را می توانید در زیر دنبال کنید.