برگ تجربه

برگ تجربهبرگ تجربه

واقعیت این است که همه ما در مواقعی اشتباه می کنیم، اما به جای اینکه خود یا افراد تان را مجازات کنید باید برای انجام دادن کارها راه و روش بهتری پیدا کنید.

 باید به افراد خود کمک کنید تا از شما مطلب تازه ای بیاموزند، از خود تیم و هر جای دیگری که ممکن است، یاد بگیرند.

بهترین تیم ها آنهایی هستند که فضای شان به یادگیری آنها کمک می کند، اطلاعات جدید را به درون می کشد، این اطلاعات را با دانش از قبل موجود تطبیق می دهد و بعد آنها را در اختیار تیم می گذارد. این امر میسر نیست مگر اینکه شما به عنوان مدیر این فضا را برای تیم بسازید، یعنی در واقع فرهنگ تیم را به سمت یادگیری سوق دهید و این امر بخشی از فرهنگ  تیم و سازمان شود.

 وظیفه شما به عنوان مدیر این است که فضای یادگیری ایجاد کنید. باید شرایطی فراهم آورید که افراد شما به راحتی مطالب تازه ای بیاموزند و آنرا به بقیه منتقل کنند.

اگر کارمندان شما اشتباه کنند و شما تنبیه کنید شجاعت و شهامت خطر کردن را از انها می گیرید. خلاقیت را در آنها می کشید و هیچ کاری را بدون اجازه شما انجام نمی دهند. انها کارها را بر اساس نظر و خواسته شما و با روشی که شما می گویید انجام می دهند که این موضوع وحشتناک است شما فقط تعدادی کوتوله اطراف خود خواهید داشت.

برای رهایی از این موضوع و طراحی سیستم یادگیری از اشتباهات لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا اطلاعات برای شما ارسال شود.

توجه داشته باشید اطلاعات به ایمیل شما ارسال می شود.