پیش ثبت نام دوره یکساله مدیریت کاربردی ۹

دوره به صورت حضوری و در تهران برگزار می شود

پذیرش در دوره بلند مدت منوط به قبولی در مصاحبه ورودی است.