داستان های مشاوره مدیریت من و یک نکته کاربردی آموزش مدیریت

مشاوره مدیریت

صبح مانند هر روز با انرژی از خواب برخاستم و دوش گرفتم. ریزش قطرات آب گرم در ابتدای صبح روی بدن احساس گز گز لذت بخشی دارد که دوست نداری هرگز آن موقعیت را ترک کنی اما چکار می شود کرد باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم از بس که این انسان در طبیعت دستکاری می کند، همه ی نظم طبیعت را به هم می ریزد و خودش را گرفتار می کند من هم درگیر شده ام دیگر، باید آن لحظه لذت بخش ریزش قطرات را سریعتر رها کنم. ادامه مطلب …