یازدهمین کارگاه تفویض اختیار موثر در حال تکمیل ظرفیت است این کارگاه حرفه ای را از دست ندهیدکارگاه تفویض اختیار موثر
+ +