عکس کاور خود را تغییر دهید
m-jahanbinigmail-com
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
سرباز درون
تومان 40,000 138 Instock
تیم سازی
تومان 595,000 18 Instock
تفویض اختیار
تومان 595,000 113 Outofstock
هدفگذاری
تومان 595,000 61 Instock
بازخورد مدیریتی
تومان 99,000 147 Instock
سیستم سازی کسب و کار
تومان 595,000 51 Outofstock
تومان 495,000 31 Outofstock
مهارتهای مدیریتی
تومان 495,000 59 Outofstock
مهارت ارتباطی
تومان 495,000 50 Outofstock
استخدام بهترینها
تومان 995,000 71 Outofstock
سیستم کنترلی تار عنکبوت
تومان 595,000 109 Instock