عکس کاور خود را تغییر دهید
z1hr1-samiyaniymail-com
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

معاون دایره
بانک مسکن

منابع انسانی

تفویض اختیار موثر, هدف گذاری و برنامه ریزی, مهارت های حرفه ای مدیر, طراحی سیستم کنترلی در مدیریت