دوره های آموزش مدیریت کاربردی

برای کسب اطلاعات کامل در مورد نوزدهمین دوره مدیریت کاربردی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

شرایط پذیرش در دوره:

    1. داشتن پست مدیریت و در حال مدیریت بودن
    2. قبولی در مصاحبه ورودی
    3. داشتن شرایط پیاده سازی تکنیکها در شرکت و سازمان
    4. عملگرا بودن برای اجرایی نمودن تکنیکهای مدیریت کاربردی

اندکی تامل بفرمایید که فرم بارگذاری شود