وقتی فارغ التحصیل استفورد می خواهد در ایران مدیریت کند چه می کند؟