کارگاه تیم سازی ویژه مدیران – دوره سوم

رازهای ساخت تیم های برنده در کسب و کار