کارگاه تیم سازی ویژه مدیران – دوره دوم

رازهای ساخت تیم های برنده در کسب و کار