رسالت ما تغییر بنیادین دیدگاه مدیریت در ایران به سمت مدیریت کاربردی است

مدیریت متناسب با فرهنگ ایران