مهارتهای رهبری

خودارزیابی مهارتهای رهبری و میزان انگیزه برای رهبری کردن

داشتن مهارتهای رهبری برای مدیری عالی بودن در عصر امروز از ضروریات است. و نمی توان مدیری را بدون توانایی رهبری کردن و مهارتهای رهبری تصور کرد.

به ویژه در سازمان های ایرانی که این دو از هم جدا نیستند. ادامه مطلب …