آزمون مهارت مدیریتی

از آنجایی که این آزمون به صورت خود ارزیابی طراحی شده است، برای دریافت نتیجه درست، پاسخ شما باید آن کاری باشد که واقعا دارید انجام می دهید ادامه مطلب …

مهارتهای رهبری

داشتن مهارتهای رهبری برای مدیری عالی بودن در عصر امروز از ضروریات است. و نمی توان مدیری را بدون توانایی رهبری کردن و مهارتهای رهبری تصور کرد.

به ویژه در سازمان های ایرانی که این دو از هم جدا نیستند. ادامه مطلب …