کارگاه سیستم سازی کسب و کار

به روش عاسا
دوره پنجم